Popis projektu

1. VÝCHOZÍ SITUACE  

Kromě Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E Macana (dále KTN), která vyrábí zvukové knihy v nákladu cca 100 až 150 titulů ročně, je v současné době OS Mluvící kniha jediným profesionálním výrobcem zvukových knih v ČR. Námi produkovaná audiodíla předáváme zdarma do půjčovní sítě KTN, kde jsou bezplatně k dispozici nevidomým a slabozrakým klientům v celé ČR. 


2. SPOLEK MLUVÍCÍ KNIHA VZNIKL Z TĚCHTO DŮVODŮ


Na českém trhu vychází zhruba 7500 ks tištěných knih ročně, což je zhruba dvojnásobek stávajícího fondu zvukových knih KTN.

Kniha jako taková je i v dnešní době rozvoje internetu a audiovizuálních technologií nezastupitelným médiem, zejména pak pro občany se zrakovým postižením. Vzhledem ke ztíženému přístupu k jiným formám umění a k informacím obecně, je tato cílová skupina na četbě obzvlášť závislá.

Zvuková kniha přináší zrakově postiženým integraci především v těchto oblastech:

  • kultura
  • sociální úroveň
  • vzdělání a všeobecný rozhled

V neposlední řadě zvuková kniha zprostředkovává zrakově postiženým informace o prostředích, místech a věcech, které kvůli handicapu poznat nemohou.


Naším hlavním cílem je přispívat k výrobě zvukových knih tak, aby stávající fondy KTN 
byly bohatší nejen co do kvantity titulů, ale též pestrosti žánrů a kvality interpretace.


3. KLIENTELA

Osoby se zrakovým handicapem - nevidomí, slabozrací, dislektici, senioři apod.
Klienty jsou lidé všech věkových kategorií – v ČR se jedná se přibližně o 300 000 osob. 

4. REALIZACE VÝROBY AUDIODĚL

4.1 ZVUKOVÁ KNIHA
Převádění tištěných knih do zvukové podoby probíhá v profesionálním nahrávacím studiu, na základě součinnosti těchto profesí:


INTERPRETZakládáme si na spolupráci s profesionálními herci (nejen z pražských divadel), dabéry a moderátory. Například: Táňa Medvecká, Hana Švejnohová, Šárka Vondrová, Lucie Matoušková, Hana Czivišová, Ladislav Mrkvička, Vladislav Beneš, Vladimír Kudla, Josef Polášek, Tomáš Juřička. Nevyhýbáme se ani autorskému čtení. 

ZVUKOVÝ MISTR


Pro výrobu zvukových knih je využíváno nahrávací studio Tónika, které je technologicky zařízeno tak, aby poskytovalo pracovní uplatnění nevidomému zvukovému mistrovi. V případě dostatečného objemu finančních prostředků na výrobu audioděl je reálné zaměstnat při výrobě i dalšího nevidomého zvukaře.

TEXTOVÝ A JAZYKOVÝ DOHLED


Tato funkce je důležitá a její zastoupení v procesu výroby zvukových knih nesouvisí s faktem, že zvukový mistr je nevidomý. V každém profesionálním provozu se při záznamu mluveného slova uplatňuje minimálně dvoučlenná posádka: Zvukař hlídá technickou úroveň záznamu zvuku a kvalitu střihu. Člověk vykonávající textový a jazykový dohled sleduje text a hlídá, aby při interpretaci (načítání) nedošlo k záměně slov, změně slovosledu, dbá na správnou výslovnost cizojazyčných výrazů a též sleduje dodržování stavby vět.

MASTERING


Tato činnost spočívá v následujících úkonech:


  • závěrečná kontrola kvality audiozáznamu, v případě potřeby se provádí srovnání dynamiky a frekvenční korekce
  • přepis záznamu z pevného disku na disk CD
  • popis jednotlivých CD disků technickými údaji a údaji o titulu
  • převod záznamu CD záznamu do formátu MP3

4.2 ZÁZNAM DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ

Zrakově postižení nemohou, na rozdíl od vidomých navštěvovat divadla, například z těchto důvodů:

  • nedostatečné integrace – osobní a společenské
  • slabého sociálního zázemí převážné části této skupiny lidí
  • obecné nedostupnosti divadel v malých městech a obcích
  • osobních bariér, osamocení apod.


Proto jsme se rozhodli zprostředkovávat kromě četby knih také návštěvy divadla. Realizace zcela nového audiodíla spočívá ve vytipování divadelní hry vhodné pro zrakově handicapovaného diváka, v následném pořízení zvukového záznamu a jeho doplnění o popis scény či obrazů, jež nejsou z dialogů a ruchových efektů srozumitelné.

 Realizace projektu začala díky vstřícnému přístupu pražského divadla Činoherní klub. Jako první jsme pořídili záznamy divadelních představení Osiřelý západ nebo Pan polštář. 

 

Vytvoření záznamu divadla s audiopopisem probíhá v následujících krocích:

 • produkce 
 • zvukový záznam divadelní hry
 • orientační videozáznam
 • výroba scénáře pro audiopopis
 • studiové práce 

PRODUKCE

Realizační tým kontaktuje divadla, navštěvuje a vytipovává divadelní představení vhodná k tomuto účelu. Objednává herce k načtení komentáře a honoruje je. Zahrnuje veškerou administrativu a režii související s výrobou.


ZVUKOVÝ ZÁZNAM DIVADELNÍ HRY

Záznam je nutné pořídit ve dvou až třech verzích (z důvodů chyb v herecké interpretaci, reakcí diváků apod.). Záznam musí být pořízen v co nejvyšší kvalitě, proto je nutné věnovat čas i zvukovým zkouškám.

ORIENTAČNÍ VIDEOZÁZNAM

Slouží jako předloha k vytvoření scénáře (stačí pořídit v jedné verzi).

VÝROBA SCÉNÁŘE AUDIOPOPISU

Zde je třeba součinnosti vidomé osoby znající problematiku vyplývající ze ztráty zraku a nevidomého konzultanta. Popis je nutné připravit tak, aby stručně a věcně zprostředkovával zrakové vjemy, ale současně posluchače nezatěžoval zbytečnými detaily. 

STUDIOVÉ PRÁCE

Spočívají v sestřihu jednotlivých verzí zvukového záznamu. Následuje načtení komentáře (dle výše zmíněného scénáře). Poslední fází je mixáž, při níž se spojuje záznam s komentářem a výsledkem je definitivní podoba tohoto audiodíla.